Monday 30 January 2017

Hindo To GHaladyo Satguru Mahara Bag Mein | हिण्डो तो घलादे सतगुरु म्हारा बाग मे जी


हिण्डो तो घलादे सतगुरु म्हारा बाग मे जी।
सतगुरु म्हारा, हिण्डे-हिण्डे सुरता नार ॥टेर॥
काया तो नगरिये मे सतगुरु म्हारा आमली जी।
सतगुरु म्हारा छायी छायी च्यारुँ मेर ॥1॥
अगर-चंदन को सतगुरु म्हारा पालणो जी।
सतगुरु म्हारा रेशम डोर घलाय ॥2॥
पाँच सखी मिल पाणीड़े न निसरी जी।
सतगुरु मेरा पाँचू ही एक उणियार ॥3॥
नाथ गुलाब से सतगुरु म्हारा विनती जी।
सतगुरु मेरा गावै-गावै भानीनाथ ॥4॥
बोल नाथ जी महाराज की जय

Song:
Hindo To GHaladyo Satguru Mahara Bag Mein | हिण्डो तो घलादे सतगुरु म्हारा बाग मे जी

No comments:

Post a Comment