Friday 10 February 2017

Hari ne Runicho Basayo Dwarika se Aay | हरी न रूणीचो बसायो प्रभु न रुणीचो बसायो


हरी न रूणीचो बसायो प्रभु न रुणीचो बसायो

हरी न रूणीचो बसायो प्रभु न रुणीचो बसायो
द्वारिका से आय

पगा उभाणा गया तिरथां अन्न रति नहीं खायो
जाय द्वारका म डेरा कीन्हा
प्रभु जी के आगे बे तो रुदन मचायो रे

हाथ जोड़ अजमलजी बोल्या के म पाप कमायो
एक पुत्र जलम नहीं मेर
बैठ चरणा माहि बाँके नीर बहायो रे

इतनी कह बड्या समदर म सिंघासन थाररायो
जद मालिक न दया उपजी
भाग्यो ही दोड्यो सांवरो पलका म आयो रे

रतनागर म नीर घणों है ठाकुर जी समझावे
माथे ऊपर जल फिरज्यागो
हटज्या भगत रामा हटजा हटायो रे

अजमल जी केणो नहीं माने आगो आगो ध्यायो
जद मालिक न दया उपजी
चतुर्भुज रूप साँवरो पल म दिखायो रे

भगत जाण के कारज सारया वचना को बंध्यो आयो
अजमल जी का जनम सुधारया
इसरदास अरठ रामा भजन बनायो रे

 
बोल रामसा पीर की जय
बोल नाथ जी महाराज की जय
Song:

Hari ne Runicho Basayo Dwarika se Aay हरी न रूणीचो बसायो प्रभु न रुणीचो बसायो

No comments:

Post a Comment